OSTATNÍ HAVĚŤ


mravenci
Odborný název pro hubení obtížného hmyzu je DEZINSEKCE
Nejčastěji se vyskytující obtížný hmyz:
MRAVENEC ZAHRADNÍ
Obtěžují v budovách a bytech většinou jen sezónně (jaro-podzim), hnízda mají zpravidla venku a během rojení zalétají i do budov. Dovnitř zpravidla pronikají po cestičkách kolem okem, vchodových nebo balkonových dveří.

MRAVENEC FARAON

RUS DOMÁCÍ (Blattella germanica)
U nás nejrozšířenější druh švába zejména v bytech. Pozná se podle dvou černých pruhů na štítu. Dorůstá velikosti 10 – 16 mm. Dokáže plachtit, skákat a šplhat po hladkých kolmých plochách (na rozdíl od švába obecného). Nejčastějšími místy výskytu v bytech jsou koupelny a kuchyně, při přemnožení i další místnosti.
Samička nosí dva až čtyři týdny tzv. ootéku s asi 40ti vajíčky, ze kterých se poté líhne další generace. Vývoj může trvat jeden až tři měsíce.

ŠVÁB OBECNÝ (Blatta orientalis)
Vyskytuje se spíše v přízemních částech budov, sklepích a rozvodech odkud vniká i do bytů. Velikostí až 27 mm přerůstá rusa, nedokáže létat ani šplhat po hladkých plochách.
Vajíček má samička asi 16, nosí je jen dva dny a další vývoj trvá pět až jedenáct týdnů.

BLECHY
V bytech se nejčastěji vyskytuje blecha kočičí, méně často blecha psí nebo blecha lidská. Všechny mohou bodat i lidi. Jejich výskyt je zpravidla podmíněn přítomností domácích zvířat. Při zásahu proti blechám je nutné nejprve zničit blechy v srsti psa nebo kočky použitím veterinárních přípravků proti ektoparazitům. Podložky, na nichž zvíře obvykle spí, ošetřit postřikem proti lezoucímu hmyzu a vyprat nebo důkladně vyčistit vysavačem. Pokud je výskyt blech vyšší a rozšířený po celém bytě, je nutné zadat odborné firmě postřik celé plochy bytu. Prevencí proti blechám jsou časté kontroly srsti zvířat, zásahy v srsti zvířat a důkladné vysávání prachu podlah celého bytu, podložek, na nichž zvířata spí, čalounění nábytku aj

.ROZTOČI V DOMÁCNOSTECH
V našich podmínkách se roztoči vyskytují především v matracích postelí, nikoliv v kobercích a čalounění nábytku. Roztoče nelze vyhubit v bytě úplně, jejich početnost však lze redukovat a tím redukovat i množství roztočových alergenů.

ČLENOVCI V POTRAVINÁCH
Prakticky všechny druhy potravin, eventuelně krmiv, skladovaných i v malém množství v bytech, mohou být napadeny velkým počtem druhů roztočů a hmyzu (brouků a zavíječů). Jejich determinaci je nutné přenechat specialistům. Jediným bezpečným opatřením je napadené potraviny spálit nebo zabalit do igelitového sáčku a vyhodit do komunálního odpadu.

KOMÁŘI, MOUCHA DOMÁCÍ A JINÉ DRUHY MUCH
Do bytů umístěných v blízkosti lužních lesů, rybníků apod. mohou v letním období zaletovat některé druhy komárů a bodáním, zejména v noci, obtěžovat obyvatele. Pokud jsou umístěny v blízkosti objektů živočišné výroby, mohou v létě naletovat ve větším množství mouchy domácí, eventuelně další druhy much.

Dále mohou do našich příbytků (podle jejich situování a konkrétní podmínek) zalézat nejrůznější další druhy členovců, někdy i ve větších počtech jedinců. Jejich determinace je obtížná a je nutné ji svěřit odborníkům. Lze je hubit postřikem míst výskytu nebo zabránit jejich pronikání vytvářením barier na místech jejich vstupu do domů nebo místností pomocí postřiků.
Jak ohrožují členovci zdraví člověka:
Zejména bodáním a sáním krve, při kterém přenášejí původce závažných infekčních onemocnění.
hmyz (např. rus domácí, šváb obecný, mravenec faraón aj.) může být nosičem infekčních nemocí, které přenáší na povrchu svého těla.
části živých nebo mrtvých těl členovců a jejich trus může být významným alergenem (např. roztoči z prachu domácností, rus domácí aj.).
dlouhodobý výskyt členovců v bytech vyvolává u mnoha lidí pocit nečistoty a nepohody, což může u citlivých jedinců vyústit až k psychickým potížím.

Opatření proti obtížnému hmyzu
Výskyt poměrně vysokého počtu členovců v bytech je zákonitý a vyplývá z biologických vlastností jednotlivých druhů a z podmínek současných bytů, z jejich konstrukce, technického řešení a vytápění bytů. Proto musí být trvale podnikána opatření, která jejich výskyt potlačuje.
Opatření proti členovcům lze rozdělit na:
Preventivní opatření, která jsou prováděna před výskytem členovce. Ve většině případů jsou účinnými preventivními opatřeními úklid, udržování pořádku a dobrého technického stavu bytů, včasné odstraňování odpadků a jiných zdrojů potravy a zamezení možnosti úkrytů a šíření v bytech samotných i v jejich okolí.
Represivní opatření, která jsou prováděny při zjištění výskytu členovců. K represivním zásahům jsou používány insekticidní přípravky a zásahy se nazývají dezinsekcí.
Některé druhy hmyzu, zejména mravenec faraón, rus domácí, šváb obecný, štěnice a klíšťáci mají tendenci vyskytovat se v celých obytných domech nebo i v několika domech napojených na společný systém centrálního vytápění a rozvodu teplé vody a zamořovat současně všechny nebo větší část bytů. Zásahy proti nim musí být provedeny současně ve všech bytech zamořených domů a musí být prováděny odbornými pracovníky, kteří mají zákonem předepsanou kvalifikaci, potřebnou techniku a insekticidní přípravky pro profesionální použití.

Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, zabíjející hmyz dotykově nebo požerově, případně jako plyny a páry.

více informací naleznete zde: deratizace.com/dezinsekce